Unit Eight 1

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

 

He has just finished his homework.

She has just finished her game.

He has just arrived.

The train has just arrived.

We have just called your grandmother.

Bu cümlelerde vurgulanan manayı anlayabildiniz mi? Yapılan işin "henüz, az önce" bittiğini söylemiş oluyoruz.

 

My sister has already done her homework.

School has already finished.

The match has already started.

They have already cleaned their rooms.

Bu cümlelerde de "zaten, çoktan" gibi manalar çıkıyor. Yani bahsedilen iş zaten bitmiştir.

 

Bu kullanıma "Present Perfect Tense" denir. Bu kullanımın Türkçe'de tam bir karşılığı yoktur. Genel

olarak, geçmişte gerçekleşmiş olaylar ile bugün arasında bir çeşit ilişki kurar.

 

Önemli notlar:

Kullanım, "have + v3" şeklindedir.

3. tekil şahıslar için "have" yerine "has" kullanılmalıdır.

Have burada yardımcı fiil rolündedir.

v3 ise, fiilin üçüncü hali demektir. Daha önce geçmiş zaman için fiilin ikinci halini kullanmıştık. Perfect tense isimli bu kullanım için de v3 kullanacağız.

Düzenli fiillerde, ikinci ve üçüncü haller aynıdır, yani kısaca fiilin sonuna "-ed" ekleriz. Düzensiz fiillerin üçüncü hallerini ise, yine tabloda vereceğiz.

 

 

 

 

 

v1

v2

v3

 

v1

v2

v3

Come

build

cut

fall

go

see

leave

write

sell

sleep

take

understand

win

wear

say

teach

read

Came

built

cut

fell

went

saw

left

wrote

sold

slept

took

understood

won

wore

said

taught

read

Come

built

cut

fallen

gone

seen

left

written

sold

slept

taken

understood

won

worn

said

taught

read

 

Find

catch

do

drive

have

make

meet

run

sit

speak

tell

buy

stand

eat

give

hear

know

think

Found

caught

did

drove

had

made

met

ran

sat

spoke

told

bought

stood

ate

gave

heard

knew

thought

Found

caught

done

driven

had

made

met

ran

sat

spoken

told

bought

stood

eaten

gave

heard

known

thought

 

 

 

 

have "'ve", has de "'s" şeklinde kısaltılabilir. Olumsuz yapmak için basitçe yardımcı fiile "not" eklenir, soru yapmak için de yardımcı fiil başa alınır. Her durumda, hem yardımcı fiil (have) hem de v3 beraberce kullanılır.

 

Diğer bir kullanım da henüz yapılmadığı manasını veren "yet" sözcüğüyledir. Bu kullanımda, cümleyi olumsuz  kurarız.

We haven't gone to the doctor yet.

We haven't talked to the new student yet.

He hasn't left yet?

They haven't bought a car yet.

 

"yet", soru cümlelerinde de kullanılabilir.

-Have you met the teacher yet?

-No, I haven't met him yet.

 

-Have the kids eaten lunch yet?

-Yes, they have already eaten lunch.

 

-Has he repaired the car yet?

-Yes, he has just repaired the car.

 

 

 

 

 

İngilizce konuşurken nazikçe izin istemek için "May I.......?" sorusunu kullanırız.

Mesela, sınıfa geç kalmışsak, öğretmene "May I come in?" diye sorarak izin istemeliyiz.

Telefonda arkadaşımızı istemek için: "May I talk to Ahmet?" diyebiliriz.

Birinden nazikçe su istemek için "May I have a glass of water?" diyebiliriz.