7.Sınıf İngilizce 14.Ünite

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

UNIT FOURTEEN

 

After, before, while, when, so, because

 

After: Sonra (cümlenin ortas›na gelebilece¤i gibi cümlenin bafl›na da gelebilir.

 

After’dan sonra “isim” ya da “–ing-” gelebilir.

 

We watched TV after the dinner. 

 

Akflam yeme¤inden sonra TV seyrettik.

 

After I swam, I sunbathed.

 

After helping my mother, I went out.

 

Before: önce anlam›ndad›r. Before’dan sonra bir “isim” ya da “–ing”li bir fiil

 

gelebilir. Before cümlenin ortas›na gelebilece¤i gibi cümlenin bafl›na da gelebilir.

 

I put on my hat before going out.

 

D›flar› ç›kmadan önce flapkam› giydim.

 

She was very happy before her birthday party.

 

Do¤um partisinden önce çok mutluydu.

 

Before going to work I usually have breakfast.

 

‹fle gitmeden önce genellikle kahvalt› yapar›m.

 

I buy plane tickets before reserving our hotel rooms.

 

Otel odalar›m›z› ay›rtmadan önce uçak biletlerini al›r›m.

 

While:‹ken anlam›na gelen bir ba¤laçt›r. Cümlenin ortas›na ya da bafl›na gelebilir.

 

I never read newspaper while eating something.

 

Bir fley yerken asla gazete okumam.

 

I saw some old friends while I was at shopping center.

 

Al›flverifl merkezinde iken eski birkaç arkadafl› gördüm.

 

Because: Çünkü anlamındadır. GenellikleWhy: Niçin, Neden sorusuna cevap verilirken kullan›l›r.

 

Why do you like dogs? Köpekleri niçin seversin?

 

Because, they are friendly. Çünkü onlar dost.

 

Why do you like cake? Pastay› niçin seversin?

 

Because, it is sweet Çünkü, o tatl›d›r.

 

“Because” sebep – sonuç iliflkisi olan iki cümleyi birbirine ba¤lar.!NG!L!ZCE 7

 

128

 

I can’t go out because the weather is very cold.

 

D›flar› ç›kamam çünkü hava çok so¤uk.

 

(Hava çok so¤uk oldu¤undan d›flar› ç›kamam.)

 

I can’t buy that car because it is very expensive.

 

Araba çok pahal› oldu¤undan onu sat›n alamam.

 

I can’t drink the tea because it is very hot.

 

Çay› içemem çünkü çok s›cak.

 

(Çok s›cak oldu¤undan dolay› çay› içemem.)

 

She can’t play basketball because she is short.

 

O basketbol oynayamaz çünkü k›sa boyludur.

 

Cümle ortas›ndaki “because”dan sonra genellikle özne gelir.

 

So: Bu yüzden, bundan dolay› anlam›ndad›r. “So” sebep sonuç iliflkisi olan iki cümleyi

 

ba¤lar.

 

There was an accident so I was late for work.

 

Kaza vard› bu yüzden ifle geciktim.

 

George was ill so he couldn’t go to school.

 

George hasta idi bu yüzden okula gidemedi.

 

I need some money so I am waiting you.

 

When: d›¤› zaman –iken –d›¤›nda – di¤inde anlam›na gelen cümlenin bafl›na

 

ortas›na gelebilir.

 

When I was in the USA, I visited many places.

 

Ben Amerika’da iken pek çok yerler ziyaret ettim.

 

I could swim when I was six.

 

Alt› yafl›ndayken yüzebilirdim.

 

Which: Cümlenin ortas›nda ba¤laç görevi üstlenir.

 

(olan- ki o, ki onlar) anlam›na gelir.

 

I have got a house which is near the sea.

 

(olan)

 

Denize yak›n olan bir eve sahibim