7.Sınıf İngilizce 13.Ünite

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

UNIT THIRTEEN

Prepositions of place and direction.

Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler)

Where is Mary?

Mary nerede?

She is in the kitchen.

O mutfakta.

She is at work.

O ifl yerinde.

Konum belirten edatlar

in : içinde

at : de-da

on : üstünde

under : alt›nda

behind : arkas›nda

between : iki fley aras›nda

in front of : önünde

opposite : karfl›s›nda

near : yak›n

next to : bitifli¤inde

on the corner of : köflesinde

at the end of : sonunda

to : e, a do¤ru

from : den, dan

above : yukar›da, üstünde

below : afla¤›da, alt›nda

Where is the hotel? It is opposite the school.

Where is the museum? It is next to the hospital.

Hotel

Hospital Museum School

Market Street!NG!L!ZCE 7

120

Where is Ali?

He is behind the car.

Where is Mary?

She is in front of the car.

Where is Jill? 

She is between Ali and Ahmet.

Where is the pencil?

It is on the notebook: O defterin üstünde.

Where are the pencils?

They are in the box.

- The post office is in front of my house. 

Postane evimin önündedir.

- Mary is sitting nex to Tom. 

Mary, Tom’un yan›nda oturuyor.

- Hande is living below us. 

Hande alt katta oturuyor.

- The school is on the corner of Church street and Market street. 

Okul Church Caddesi ile Market Caddesinin köflesindedir.

- From now on, I am the manager of this section. 

fiu andan itibaren, bu bölümün müdürüyüm.