7.Sınıf İngilizce 12.Ünite

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

UNIT TWELVE

 

Imperatives

 

Imperatives: Emir cümleleri 

 

‹ngilizcede emir cümleleri olumlu ve olumsuz emir olmak üzere 2’ye ayr›l›r.

 

Olumlu emirde cümlenin bafl›na fiil getirilir. 

 

Open the window. : Pencereyi aç›n›z. 

 

Close the door. : Kap›y› kapay›n.

 

Go out. : D›flar› ç›k

 

Sit down. : Oturunuz

 

Speak English. : ‹ngilizce konuflun.

 

Come with me. : Benimle geliniz.

 

Olumsuz emirde cümle “don’t” fiili ile bafllar.

 

Yani birisinden bir fleyi yapmamas›n› belirtmek için kullan›l›r.

 

Don’t smoke. : Sigara içme.

 

Don’t shout. : Ba¤›rma.

 

Don’t be late. : Geç kalmay›n.

 

Don’t drive fast. : H›zl› araba kullanma.

 

EXERCISE A: Match the pictures with the sentences.

 

a. Open your mouth. b. Close the window.

 

c. Take your umbrella. d. Drive slowly.

 

e. Read newspaper. f. Write a letter.

 

1 2 3 4

 

5 6!NG!L!ZCE 7

 

114

 

SUMMARY (ÖZET)

 

Olumlu Emir

 

Open the door. Kap›y› aç / aç›n / aç›n›z.

 

Turn left. Sola dön / dönün / dönünüz.

 

Wait there. Orada bekle / bekleyin / bekleyiniz.

 

- Emir cümlelerini kibar hale getirmek için ba$ına veya sonuna “please” eklenir.

 

Open the door, please.

 

- Olumsuz emirde cülenin ba$ına “don’t” getirilir.

 

Don’t run in the classroom. 

 

S›n›fda koflmay›n.

 

Don’t enter. Girmeyin.

 

- Bir emri vurgulamak için cümlenin ba$ına “Do” getirilir.

 

Do have some chicken. 

 

Biraz tavuk yiyin.

 

- Özellikle emir söylenen ki$i belertilmek istenirse cümlenin ba$ına “you” getirilir.

 

You go out 

 

Siz d›flar› ç›k›n.

 

- Bir gruba hitap ederken “somebody, nobody, everybody ve anybody” 

 

kelimeleri kullanılarak emir verilir.

 

Everybody stand up.

 

Herkes ayaga kalks›n!

 

Somebody close the window. 

 

Biri pencereyi kapats›n.

 

- “Always, never” zarfları emir cümlesinin ba$ında yer alır.

 

Always, come early

 

Daima erken gel.

 

Never smoke cigarette. 

 

Asla sigara içme.

 

"!NG!L!ZCE 7

 

115

 

VOCAB