7.Sınıf İngilizce 11.Ünite

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

UNIT ELEVEN

Can, could, would like to, may.

a) can: e bilir, a bilir.

“can” herhangi bir fleyi yapabilmeye yetenekli oldu¤umuzu belirtmek için 

kullan›r›z.

Olumlu cümle (can olumlu) cümlede yetenek bildirir.

I can speak English.

Ben ‹ngilizce konuflabilirim.

Laura can swim. 

Laura yüzebilir.

David can play tennis.

David tenis oynayabilir

Olumsuz cümle

Can not: can’t

Mary can’t play the piano very well.

Mary çok iyi piano çalamaz.

My grandfather can’t use a computer.

Büyük babam bilgisayar kullanamaz. 

Soru hali

“Can” soruda izin istemede yard›m önermede ve ricada kullan›l›r.

özne can fiil nesne

Can özne fill1 nesne? 

Can you speak French?

Frans›zca konuflabilir misin?

Yes, I can speak French.

Evet, Frans›zca konuflabilirim.

No, she can’t. 

Hay›r, Frans›zca konuflamaz.!NG!L!ZCE 7

104

Can she swim?

O yüzebilir mi?

Yes, she can.

Evet, yüzebilir. (k›sa cevap)

No, she can’t.

Hay›r yüzemez. (k›sa cevap)

Can I bring my dog to the hotel?

Köpe¤imi otele getirebilir miyim?

Yes, you can. 

Evet, getirebilirsin. 

No, you can’t.

Hay›r, getiremezsin.

“may” ile “can” efl anlaml› ancak “may “ daha kibar ve resmi ortamlarda 

kullan›l›r. Ayr›ca olas›l›k belirtir.

It may rain tomorrow.

Yar›n ya¤mur ya¤abilir.

May I open the window?

Pencereyi açabilir miyim?

b) could: geçmiflte yetenek gösterir.

I could swim when I was ten years old.

10 yafl›ndayken yüzebilirdim.

“Could” ayn› zamanda birisinden bir fley yapmas›n› isterken yani ricada kullan›l›r.

Could you close the window?

Pencereyi kapat›r m›s›n›z? 

 

105

EXERCISE A: Complete the sentences wi