7.Sınıf İngilizce 10.Ünite

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

UNIT TEN

Must – have to – should

a) Must: meli – malı. 

Bir eylemin yap›lmas›n›n zorunlulu¤unu belirten “must” ile ifade edilen kiflinin

kendi iste¤inden kaynaklanmaktad›r.

Olumlu cümle

I must go: Gitmeliyim.

(Ben böyle istemiyorum)

He must do his homework every day.

(O ödevini hergün yapmal›d›r.)

You must go home.

Eve gitmelisin. 

Olumsuz cümle

özne + mustn’t + fiil + nesne “must” yerine “mustn’t” kullan›l›r. “Mustn’t” bir

eylemin yap›lmamas› gerekti¤ini yasak oldu¤unu belirtir.

You mustn’t park here.

Buraya park etmemelisin.

You mustn’t smoke here.

Burada sigara içmemelisin.

b) Have to / has to : Zorunda olmak

“Have to / has to”da belirtilen eylemin bir yapt›r›m ile karfl›lafl›laca¤› mesaj› vard›r. 

I have to go to work on time.

‹fle zaman›nda gitmek zorunday›m (zorunluluk baflkalar› taraf›ndan konulmufl).

We have to pass our exams. 

S›navlar›m›z› geçmek zorunday›z.

In winter, we have to wear thick clothes.

K›fl›n, kal›n elbiseler giymek zorunday›z.

She is late to airport, she has to take a taxi.

Havaalan›na geç kald›, taksi tutmak zorunda.

özne have to verb1

özne has to verb1➠

!NG!L!ZCE 7

94

Olumsuz cümle

I don’t have to go to school today.

Bugün okula gitmek zorunda de¤ilim.

He doesn’t have to learn French. 

O Frans›zca ö¤renmek zorunda de¤il.

özne don’t have to fiil1

doesn’t has to

Soru cümlesi 

Do you have to learn German?

Almanca ö¤renmek zorunda m›s›n?

Yes, I have to.

Evet, ö¤renmek zorunday›m.

Does she have to learn English?

O, ‹ngilizce ö¤renmek zorunda m›d›r?

Yes, she has to.

Evet ö¤renmek zorundad›r.

“Must-have / has to”nun di-li geçmifl hali “had to” d›r.

I had to go to Paris last year.

Geçen y›l Paris’e gitmek zorundayd›m.

Soru kelimeleri ile örnekler

Where do you have to go?

Nereye gitmek zorundas›n?

When do you have to go?

Ne zaman gitmek zorundas›n?

do / does özne have to fiil1 nesne?

has to➠

!NG!L!ZCE 7

95

c) Should: hafif zorunluluk, gereklilik.

Should ö¤üt vermek amac›yla kullan›lan bir yap›d›r.

You should study harder?

Daha s›k› çal›flmal›s›n.

The weather is cold, you should wear a coat.

Hava so¤uk, paltonu giysen iyi olur.

Olumsuz cümlede

Should not: shouldn’t

It is too hot outside, you shouldn’t go out.

D›flar›s› afl›r› s›cak, d›flar› ç›kmasan iyi olur.