Ünite 14 Kelimeleri Ve Anlamları

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

VOCABULARY
agency : ajans
attention : dikkat
base : temel
chairman : sözcü
choice : seçenek
collection : kolleksiyon
communication : iletiflim
date : tarih
December : Aral›k
document : belge
edge : kenar
election : seçim
evening : akflam
fire : atefl
front : ön
future : gelecek
hair : saç
income : gelir
June : Haziran
knowledge : bilgi
list : list
love : aflk
machine : makina
music : müzik
November : Kas›m
official : resmi
opinion : fikir
opposition : karfl›, muhalefet
option : opsiyon
organization : organizasyon
performance : performans
plant : bitki
population : nüfus
possibility : olas›l›k
purpose : amaç
quarter : çeyrek
reference : referans
requirement : gereksinim
response : cevap
river : nehir
second : saniye, ikinci
secretary : sekreter
size : ölçü, beden
solution : çözüm
space : uzay
speaker : spiker
start : bafllamak
statement : ifade, cümle
step : basamak
street : cadde
success : baflar›
sun : günefl
Sunday : Pazar
talk : konuflma
thought : düflünce
training : e¤itim
tree : ağaç
turn : dönmek, döndürmek
weight : ağırlık