6.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 11 Atlantik Yayınları

Yayınlanma 6. Sınıf İngilizce Atlantik Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 11 Atlantik Yayınları

1:

an apple

a litte milk

a few carrots

some water

a lot of olive oil

a lot of cheese

a few eggs

a few tomatoes

some tea

a lot of lemons

an orange

a lot of peppers

some grapes

a litte butter

a lot of bread

some olives

a pezch

a few strawberries

a lot of meat

a chicken