School Life (Classroom Rules)2

Yayınlanma 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

School Life (Classroom Rules) (Okul Yaşamı (Sınıf Kuralları) başlıklı ünitede, okulda ve sınıf içinde uymamız gereken kuralları öğreneceğiz. Arkadaşlarınızdan bazı araç ve gereçleri istemeyi de göreceksiniz.

 

Commands (emir cümleleri), başında özne bulunmayan - fiille başlayan -, kişi(ler)den yapılması beklenilen eylemi anlatan cümlelerdir. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.

Stand up! (Ayağa kalk!); Open the window! (Pencereyi aç!); Take your ruler! (Cetvelini al!); Point to the map! (Haritayı göster!); Be quiet! (Sessiz ol! (Gürültü yapma!)); Put up your finger! (Parmağını kaldır!); Sit down! (Otur!); Clean the board! (Yazı tahtasını sil!); Pick up your pencil! (Kurşun kalemini al!); Close your books! (Kitaplarını kapat!); Listen to the teacher! (Öğretmeni dinle!); Close the window! (Pencereyi kapat!); Come here! (Buraya gel!); Do the homework! (Ev ödevini yap!); Repeat after me! (Benden sonra tekrarla!); Open your books! (Kitaplarını aç!); Turn on the lights! (Lambaları aç!); Turn off the lights! (Lambaları kapat!); Put on your uniform! (Önlüğünü giy!); Turn off the tap! (Musluğu kapat!); Go to school! (Okula git!); Write your name! (Adını yaz!); Wake up early! (Erken uyan!); Brush your teeth! (Dişlerini fırçala!); Study your  lessons! (Derslerine çalış!); Get up early! (Erken kalk!); Be kind! (Kibar ol!); Draw a picture! (Resim çiz!); Play the flute! (Flüt çal!); Run in the garden! (Bahçede koş!); Answer the question! (Soruyu cevapla!); Look at the board! (Yazı tahtasına bak!); Go to bed early! (Erken yat!); Listen to me! (Beni dinle!); Read the passage! (Pasajı oku!); Turn the page! (Sayfayı çevir!); Bring your books! (Kitaplarını getir!); Keep the board clean! (Tahtayı temiz tut!) ...

 

Don’t ile başlayan emir cümlesi yasaklamayı gösterir.

 

Don’t be late! (Geç kalma!); Don’t fight! (Kavga etme!); Don’t make noise! (Gürültü etme!); Don’t shout! (Bağırma!); Don’t sleep in the class! (Sınıfta uyuma!); Don’t cheat in the exam! (Sınavda kopya çekme!); Don’t sit on the grass! (Çimlere oturma!); Don’t play ball in the class! (Sınıfta top oynama!); Don’t run in the corridors! (Koridorlarda koşma!); Don’t stand on the table! (Masanın üzerine çıkma!); Don’t write on the desk! (Sıranın üzerine yazı yazma!); Don’t talk loudly in the class! (Sınıfta bağıra bağıra konuşma!); Don’t drop litter on the floor! (Yere çöp akma!); Don’t bring your toys in the classroom! (Sınıfa oyuncaklarını getirme!);  Don’t draw on the walls! (Duvarlara resim çizme!); Don’t eat hamburgers! (Hamburger yeme!); Don’t come to class late! (Derse geç gelme!) ...

 

Command (emir cümlesi)nin önüne please (lütfen) getirildiğinde request (rica) cümlesine dönüşür. Örnekleri inceleyiniz: Please, give me your laptop! (Lütfen, bilgisayarını bana ver!); Please, give me your dictionary! (Lütfen, sözlüğünü bana ver!); Please, give me your scissors! (Lütfen, makasını bana ver!); Please, give me your paper clip! (Lütfen, atacını bana ver!) ...

 

Can I borrow your ..........? yapısı bir eşyayı ödünç istemede kullanılır. Noktalı bölüme eşyanın adı getirilir.

 

Can I borrow your palette?

(Ben, paletini ödünç alabilir miyim?)

Can I borrow your organ?

(Orgunu ödünç alabilir miyim?)

Can I borrow your glue?

(Zamkını ödünç alabilir miyim?)

Can I borrow your eraser?

(Silgini ödünç alabilir miyim?)

 

Soruya olumlu cevap verilecekse, Yes, sure. (Evet, elbette.) veya Ok, here you are! (Tamam, buyurun!) denir. Cevap olumsuzsa, I am sorry. No! (Üzgünüm. Hayır!) denir.