UNIT ONE ÜN!TE I

Yayınlanma 2. Sınıf İngilizce

NEVER “daha önce hiç...” anlamında kullanılır. Never olumsuz bir zarf tır ve not

ile birlikte kullanılmamalıdır.

I have never eaten caviar.

She has never failed any exams.

ALREADY bir eylemin halihazırda ( beklenenden önce) yapılmı" oldu!unu ve artık

yapılmasının gereksiz oldu!unu ifade etmek içim kullanılır.

• We”ve already had our breakfast. 

(Kahvaltımızı çoktan ettik.)

• I”ve already done my homework. 

(Ödevimi çoktan yaptım.) 

• Have you already finished your homework?

• I have seen that movie already.

YET bir eylemin "u ana kadar henüz yapılmamı" oldu!unu, ama gelelecekte 

yapılabilece!ini ya da olabilece!ini ifade etmek için kullanılır. Yet cümlenin sonunda

kullanılır.

- Has the post arrived yet? 

(Posta daha gelmedi mi?)

- Have you done your homework? 

(Ödevini yaptın mı?)

Not yet. 

(Henüz de!il.)

- Haven”t you got ready yet? Look at the time! 

(Hala hazır de!il misin? Saate bak!)

• Have you seen Eric yet?

• Has he arrived yet?

JUST eylemin daha çok kıza bir süre önce tamamlandı!ını, henüz oldu!unu ifade

etmek için kullanılır.

• I have just eaten a sandwich.

• They have just gone out.