UNIT ONE ÜN!TE I Lesson One THE PRESENT PERFECT TENSE

Yayınlanma 2. Sınıf İngilizce

For da present perfect tense ile kullanıldı!ıda, bir eylemin geçmi"te ba"layıp, "u

ana kadar devam etmekte oldu!unu ifade etmek için kullanılır. For ile birlikte two

minutes, three hours, four days, five years gibi zamanın uzunlu!unu ifade eden yapılar

kullanılır.

FOR + A LENGTH OF TIME

ALREADY, YET, JUST, EVER ve NEVER ile kullanımı

EVER 

1. soru cümlelerinde

• Have you ever been to Paris ?

• Has she ever met John?

2. olumsuz sorularda

• Haven’t they ever been to Turkey?

• Hasn’t she ever met John?

3. olumsuz yapılarda : nothing .......ever , nobody ........ever.

• Nobody has ever climbed to that mountain before.

• Nothing has ever been done

4. “the first time .....” gibi yapılarda

• This is the first time I have ever played golf.

• It’s the first time I have ever been to England.

5. superlative yapılarda

• Helen is the most beautiful girl I have ever seen.

• Istanbul is the most beautiful city I have ever visited. kullanılır