Açık ilköğretim Okulu 8. sınıf ders notları

Yayınlanma 2. Sınıf İngilizce

UNIT ONE

ÜN!TE I

Lesson One

THE PRESENT PERFECT TENSE

Türkçe’de kar"ıtı bulunmamakatadır. Bu zaman iki kısımdan meydana gelir.

Brincisi ‘have_has yardımcı fiilidir. Ikincisi ise fiilin üçüncü halidir Present Perfect

Tense geçmi" ile "u an arasındaki ba!lantıyı göstermek için kullanılır. Eylem daha önce

ba"lamı"tır ama belirsizdir ve eylemin kendisinden çok sonucu önemlidir. Bu tense "u

hallerde kullanılır.

I have read the book.

She has watched Tv.

Olumlu Cümle

(Subject — have / has — verb3)

You haven’t played tennis.

He hasn’t drunk the water.

Olumuz Cümle

(Subject — have not/has not— verb 3)

Have you gone to London?

Has she studied English?

Soru Cümlesi

(Have/ Has— Subject — Verb 3)

Haven’t we played basketball?

Hasn’t he watched film?

Present Perfect Tense Nerelerde Kullanılır ?

Present perfect tense, geçmi"te, belirsiz bir zamanda, yapılmı" ya da hiç yapılmamı"

bir eylemi ifade ederken kullanılır. Eylemlerin ne zaman yapıldı!ı Present Perfect

Tense’de önemli de!ildir ve belirtilmez. E!er geçmi"te belirli bir zaman belirtilmesi

gerekiyorsa, ya da eylemin ne zaman yapıldı!ı belirtilmek isteniyorsa, Simple Past

Tense kullanılır.

• They have moved to a new apartment. They moved there last week.

• I have washed the car

• I have met Bill’s wife. I met her at a party last night.